Dłużnik

Pacta sunt servanda – Umów należy dotrzymywać

Wszelkich wpłat w postępowaniach egzekucyjnych można dokonywać w formie gotówkowej w toku czynności egzekucyjnych bądź w kasie Kancelarii czynnej w godzinach urzędowania Kancelarii oraz w formie bezgotówkowej na podany poniżej numer rachunku bankowego:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
22 1600 1462 1879 3440 5000 0001

Przy dokonaniu wpłat należy podać sygnaturę akt postępowania egzekucyjnego (KM, KMS lub KMP) oraz dane dłużnika.

Z uwagi na ochronę danych osobowych informacje dotyczące postępowań egzekucyjnych udzielane telefonicznie oraz w drodze korespondencji e-mail są bardzo ogólnikowe. Kontaktując się z Kancelarią należy podać  sygnaturę akt komorniczych oraz dane dłużnika. Komornik poucza, że podawanie się za inną osobę i wprowadzanie w błąd organu egzekucyjnego stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Dłużnik ma obowiązek poinformowania komornika o zmianie miejsca zamieszkania, pobytu trwającego dłużej niż miesiąc, pod rygorem nałożenia grzywny na podstawie art. 762 kpc która może wynosić do 2000zł. Nadto, w przypadku zaniedbania tego obowiązku pismo wysłane na dotychczasowy adres dłużnika zarządzeniem komornika  pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
Zgodnie z treścią art. 801 kpc jeśli wierzyciel lub sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie może wskazać przedmiotów służących do zaspokojenia świadczenia, komornik wezwie dłużnika do złożenia wyjaśnień. Dłużnik ma obowiązek złożenia wyjaśnień w zakresie posiadanego majątku. Wyjaśnienia w tym zakresie można złożyć osobiście w Kancelarii lub pisemnie.

Maciej Ogórek

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie

BGŻ BNP PARIBAS S.A.
22 1600 1462 1879 3440 5000 0001

Kancelaria Komornicza

ul. Czarnieckiego 16a/4
14-100 Ostróda

telefon: 89 614 11 48
kancelaria@komornik-ostroda.pl