Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji w zakres zadań wykonywanych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie MaciejA Ogórka wchodzi:

  •  wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;
  •  doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
  •  na wniosek organizatora licytacji – sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
  • weryfikowanie istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Właściwym obszarem działania Kancelarii Komornika jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Ostródzie, w skład którego wchodzą:

  • Miasto: Ostróda
  • Gminy: Gmina Ostróda, Gmina Dąbrówno, Gmina Grunwald, Gmina Łukta, Gmina Małdyty, Gmina Miłakowo, Gmina Miłomłyn i Gmina Morąg.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Maciej Ogórek posiada prawo do podejmowania czynności na terenie całego kraju w oparciu o art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.
Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika (art. 8 ust. 6 uoksie).

Maciej Ogórek

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie

BGŻ BNP PARIBAS S.A.
22 1600 1462 1879 3440 5000 0001

Kancelaria Komornicza

ul. Czarnieckiego 16a/4
14-100 Ostróda

telefon: 89 614 11 48
kancelaria@komornik-ostroda.pl