Wierzyciel

Nam hoc natura aequum est neminem cum alterius detrimento fieri lucupletiorem
– Albowiem słuszne jest z natury, aby nikt się nie bogacił ze szkodą drugiego

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego należy złożyć w Kancelarii (bądź nadesłać listownie) wniosek egzekucyjny wraz z oryginałem tytułu wykonawczego. Klauzula wykonalności powinna zawierać stwierdzenie, że tytuł uprawnia do egzekucji, a w razie potrzeby oznaczać jej zakres. Wniosek przeprowadzenia egzekucji powinien odpowiadać warunkom pisma procesowego wskazanych w art. 126 kpc. We wniosku o wszczęcie egzekucji należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione oraz sposoby egzekucji. W przypadku świadczenia pieniężnego należy wskazać w cyfrach wysokość należności głównej oraz należności ubocznych tj. odsetek, kosztów procesu, kosztów wydania klauzuli wykonalności, kosztów poprzedniej egzekucji. W szczególności, w przypadku żądania odsetek za zwłokę należy wskazać ich wysokość oraz datę, od której należy je liczyć. Świadczenie wskazane we wniosku egzekucyjnym powinno wynikać z treści tytułu wykonawczego. Zgodnie z art. 799 § 1 kpc wierzyciel ma prawo w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi. Sposoby egzekucji zostały określone przez kodeks postępowania cywilnego. Wierzyciel powinien we wniosku wskazać jak najwięcej informacji na temat dłużnika i jego majątku, a także posiadane dane tożsamości i rejestrowe w wypadku podmiotów gospodarczych (PESEL, nr i seria dowodu osobistego, NIP, REGON, KRS) oraz właściwe dane adresowe. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego musi zostać podpisany przez wierzyciela lub jego pełnomocnika, w przypadku tego drugiego koniecznym jest załączenie do wniosku stosownego pełnomocnictwa ogólnego.

PRAWO WYBORU KOMORNIKA

Jeżeli dłużnik mieszka lub ma siedzibę poza właściwością Sądu Rejonowego w Ostródzie (więcej o właściwości miejscowej w zakładce „Kancelaria”), wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien zawierać również formułę: „Wierzyciel dokonał wyboru komornika na podstawie art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.“

ZLECENIE POSZUKIWANIA MAJĄTKU

Wierzyciel powinien wskazać komornikowi sądowemu składniki majątkowe oraz źródła dochodów dłużnika do których chce skierować postępowanie egzekucyjne. Jeżeli wierzyciel nie dysponuje informacjami na temat majątku dłużnika, celowym jest zlecenie komornikowi sądowemu poszukiwania składników majątkowych dłużnika. Zlecenie poszukiwania majątku dłużnika może zostać dodane w treści wniosku o wszczęcie egzekucji : „Na podstawie art. 801(2) kpc zlecam komornikowi sądowemu poszukiwanie majątku dłużnika” bądź może być złożone odrębnym pismem.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z wypełnieniem i złożeniem wniosku egzekucyjnego prosimy o kontakt z Kancelarią – nasz pracownik odpowie na wszystkie nurtujące Państwa pytania.

Maciej Ogórek

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie

BGŻ BNP PARIBAS S.A.
22 1600 1462 1879 3440 5000 0001

Kancelaria Komornicza

ul. Czarnieckiego 16a/4
14-100 Ostróda

telefon: 89 614 11 48
kancelaria@komornik-ostroda.pl